Thêm Google +1 vào Genesis

Sau bài viết Thêm Google +1 vào Thesis, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn thêm nút Google +1 vào giao diện Genesis của WordPress.

Mình sẽ tận dụng chức năng add script trong Genesis và Simple Hook của StudioPress

Lấy code Google +1

Cũng như hướng dẫn cho Thesis, đầu tiên chúng ta cần có code để gắn vào.

Truy cập vào Google +1

Chúng ta sẽ có 2 đoạn code sau

<script type="text/javascript" src="http://apis.google.com/js/plusone.js"></script>
<g:plusone></g:plusone>

Chèn code vào Genesis

WordPress Control Panel — Genesis — Theme Settings, tìm cái box Header/Footer Scripts paste đoạn JavaScript đầu tiên vào

<script type="text/javascript" src="http://apis.google.com/js/plusone.js"></script>

Add Google +1 Genesis

Bây giờ đến phần hiển thị
WordPress Control Panel — Genesis — Simple Hooks, chèn nốt code thứ 2 vào Hook genesis_after_post_title

<?php if(is_single()){ ?><!– Place this tag where you want the +1 button to render –>

<g:plusone></g:plusone><?php } ?>

OK, xong rồi đó ^^!

Tuts được tham khảo theo hướng dẫn của buildbrandbelieve

About Chidotoji

Hiện là sinh viên trường Hanoi University of Business and Technology (HUBT) và Aprotrain Aptech.
Hiện đang nghiên cứu SEO/SEM/Internet Marketing
Câu nói ưa thích: SIMPLE - EFFECTIVE
Hiện olalavui đang phát triển Chidotoji, Mẹo Marketing, Thông Điệp

Speak Your Mind

*